پنج مورد از شرکت هایی که در سال 1392 آلبومی منتشر کرده اند را انتخاب کنید.