پنج مورد از بهترین قطعات موسیقی راک، تلفیقی، تجربی و سایر ژانرها در سال ۱۳۹۵ را از میان گزینه‌های زیر انتخاب کنید. (قطعات به ترتیب حروف الفبا مرتب شده‌اند.)