پنج مورد از بهترین قطعات موسیقی ایرانی  در سال ۱۳۹۵ را از میان گزینه‌های زیر انتخاب کنید. (قطعات به ترتیب حروف الفبا مرتب شده‌اند.)