آلبوم مستقل خواننده گروه «پالت» منتشر شد
اولین آلبوم شخصی خواننده «پالت» در مسیر انتشار
در مسیر انتشار اولین آلبوم شخصی خواننده گروه «پالت»