با حضور مردم و مسئولین شهر آباده و استان فارس
با دبیری «احمد پژمان» و با حضور محمدرضا درویشی، هومان اسعدی و محمدرضا فیاض