با حضور نمایندگان ایران، اسپانیا و پرتغال در «گروه بی»