گروه آدوراموس | موسیقی ما
 
به اجرای آثاری از باروک تا معاصر می‌پردازند