یکشنبه شب و به همت مجله «بخارا» و علی دهباشی صورت گرفت