مجله بخارا | موسیقی ما
 
یکشنبه شب و به همت مجله «بخارا» و علی دهباشی صورت گرفت