امیرمسعود شیرین بیان
تک قطعه‌ها 
[ امیرمسعود شیرین بیان ]
سایر آثار این هنرمند 
[ امیرمسعود شیرین بیان ]دانلود امیرمسعود شیرین بیان | موسیقی ما