مجید نباتی
آثار این هنرمند 
[ امیر انصاری ]
مطالب مرتبط
19 بهمن و در سالن برج آزادی تهراندانلود مجید نباتی | موسیقی ما