پدرام پالیز
تک قطعه‌ها 
[ پدرام پالیز ]
[ پدرام پالیز ]
[ پدرام پالیز ]
سایر آثار این هنرمند 
[ مسعود صابری ]
[ محمد علیزاده ]
[ پدرام پالیز ]
[ پدرام پالیز ]دانلود پدرام پالیز | موسیقی ما