دلبرانه
بخشایش لرتا سرکیسیان، آنیتا نصیری کیان، پانته آ محمدی، احمد سرتیپی، الهام رمضان و پیام میرجعفری
عشق بی نظیر هادی داوودی
تماشایی حسین حقیقی
سیب هوس امیر عظیمی
عشق بی نظیر هادی داوودی
اردیبهشت
تنها بهرام حصیری
آهسته با ماهآلبوم ها | موسیقی ما