بهترین آلبوم‌های موسیقی سنتی، اصیل و معاصر ایرانی در سال ۱۳۹۵

پنج مورد از بهترین آلبوم‌های موسیقی سنتی، اصیل و معاصر ایرانی سال ۱۳۹۵ را از میان گزینه‌های زیر انتخاب کنید. (آلبوم‌ها به ترتیب حروف الفبا مرتب شده‌اند.)


بهترین آلبوم‌های موسیقی پاپ در سال ۱۳۹۵

پنج مورد از بهترین آلبوم‌های موسیقی پاپ سال ۱۳۹۵ را از میان گزینه‌های زیر انتخاب کنید. (آلبوم‌ها به ترتیب حروف الفبا مرتب شده‌اند.)


بهترین آلبوم‌های موسیقی پاپ-راک در سال ۱۳۹۵

پنج مورد از بهترین آلبوم‌های موسیقی پاپ-راک سال ۱۳۹۵ را از میان گزینه‌های زیر انتخاب کنید. (آلبوم‌ها به ترتیب حروف الفبا مرتب شده‌اند.)


بهترین آلبوم‌های موسیقی تلفیقی، تجربی و سایر ژانرها در سال ۱۳۹۵

پنج مورد از بهترین آلبوم‌های موسیقی تلفیقی، تجربی و سایر ژانرها در سال ۱۳۹۵ را از میان گزینه‌های زیر انتخاب کنید. (آلبوم‌ها به ترتیب حروف الفبا مرتب شده‌اند.)


بهترین قطعات موسیقی سنتی، اصیل و معاصر ایرانی در سال ۱۳۹۵

پنج مورد از بهترین قطعات موسیقی ایرانی  در سال ۱۳۹۵ را از میان گزینه‌های زیر انتخاب کنید. (قطعات به ترتیب حروف الفبا مرتب شده‌اند.)


بهترین قطعات موسیقی پاپ در سال ۱۳۹۵

پنج مورد از بهترین قطعات موسیقی پاپ سال ۱۳۹۵ را از میان گزینه‌های زیر انتخاب کنید. (قطعات به ترتیب حروف الفبا مرتب شده‌اند.)


بهترین قطعات موسیقی راک، تلفیقی، تجربی و سایر ژانرها در سال ۱۳۹۵

پنج مورد از بهترین قطعات موسیقی راک، تلفیقی، تجربی و سایر ژانرها در سال ۱۳۹۵ را از میان گزینه‌های زیر انتخاب کنید. (قطعات به ترتیب حروف الفبا مرتب شده‌اند.)

polls | موسیقی ما