برنامه یاد بعضی نفرات
 
بنیاد کودک
عضو «مترو33» همزمان با انتشار قطعه «دلتنگی» به «موسیقی ما» گفتگروه مترو33 | موسیقی ما