بنیاد کودک
کنسرت عروسکی به کارگردانی مریم سعادت
امیر سلطان احمدی، مانی شرفی، دلارام مستوفی، محمد بحرانیکیوان کیارس | موسیقی ما