برنامه یاد بعضی نفرات
 
بنیاد کودک
با ترانه بابک صحرایی و موسیقی ستار اورکی
با دبیری «بابک صحرایی» و داوری سیروس الوند، حامی و بابک زرینسیروس الوند | موسیقی ما