برنامه یاد بعضی نفرات
 
با حضور مجید انتظامی، فریدون شهبازیان و بابک زرین به عنوان اعضای شورای تخصصی موسیقی؛جشنواره فرهنگی وزارت بهداشت | موسیقی ما