برنامه یاد بعضی نفرات
 
رامین صدیقی از سه کنسرت و یک فستیوال تا پایان شهریور خبر دادجرونیمو مایا | موسیقی ما