برنامه یاد بعضی نفرات
 
بعد از تجربه اجرا با هنرمندان ترکیه صورت می‌گیردقربان علی رحمان | موسیقی ما