برنامه یاد بعضی نفرات
 
بنیاد کودک
وضعیت کنسرت‌های موسیقی در دوران پاندمی به کجا می‌رسد؟‌
سوال و جواب با ساز عود
از تماشاخانه موسیقی ما ببنیدنوشین پاسدار | موسیقی ما