برنامه یاد بعضی نفرات
 
با تاکید بر صداها و شعرهای ناشناختهآواز معاصر | موسیقی ما