برنامه یاد بعضی نفرات
 
بنیاد کودک
با حضور وارطان ساهاکیان و آندره گالستیان در برنامه «شب موسیقی» صورت می‌گیرد
بررسی سهم انکار ناپذیر ارامنه در موسیقی ایران هم‌زمان با سالِ نوی مسیحیانموسیقی ارامنه | موسیقی ما