Farhad Forootani Bahar بهار  فرهاد فروتنی
پاسخی به پرسشِ «چرا شیوه‌های آوازی متعدد در ایران وجود ندارد؟»علی شیرازی | موسیقی ما