برنامه یاد بعضی نفرات
 
بنیاد کودک
در پروژه‌ای به مناسبت روز آفریقا صورت می‌گیردآفریقا | موسیقی ما