برنامه یاد بعضی نفرات
 
بنیاد کودک
توسط بانوان جانباز قطع نخاع و عضوبنیاد شهید | موسیقی ما