برنامه یاد بعضی نفرات
 
کرونا هم‌چنان از جامعه‌ی موسیقی قربانی می‌گیردساز ساز | موسیقی ما