برنامه یاد بعضی نفرات
 
داوران بخش پیانو و موسیقی نواحی پانزدهمین جشنواره موسیقی جوان از این رویداد گفتندگاگیک بابایان | موسیقی ما