برنامه یاد بعضی نفرات
 
با توجه بيشتر به سرنوشت زنان و كودكانِ جنگ‌زدهبهنام شهركى | موسیقی ما