برنامه یاد بعضی نفرات
 
با حضور نوازندگانی چون مسعود همایونی، احمد میرمعصومی، ایمان حجت، روزبه حصاریویجک سهراب حقیقت | موسیقی ما