برنامه یاد بعضی نفرات
 
با حضور هنرمندانی چون هوشنگ جاوید، منصوره ثابت‌زاده، محمدعلی مرآتی و احمد صدریمنصوره ثابت‌زاده | موسیقی ما