برنامه یاد بعضی نفرات
 
خواننده‌ی جوانِ قوچانی از آرزوها و کارهای جدید خود می‌گویدداوود یونسی | موسیقی ما