برنامه یاد بعضی نفرات
 
در پی حواشی به وجود آمده برای این قطعه عنوان شد؛امیرعباس حسن زاده | موسیقی ما