برنامه یاد بعضی نفرات
 اپرای عروسکی عاشورا | موسیقی ما