برنامه یاد بعضی نفرات
 
بنیاد کودک
با حضور خوانندگان قدیمی و اجرای قطعات جدیدميلاد عمرانلو | موسیقی ما