برنامه یاد بعضی نفرات
 
بنیاد کودک
نشر «هرمس» و کمپانی «E.C.M» برگزار می‌کنندمونا مطبوع‌ریاحی | موسیقی ما