برنامه یاد بعضی نفرات
 
واترز در حال برنامه ریزی برای تور 2016 و نوشتن کتابی از خاطراتشRoger Waters | موسیقی ما