باران تویی
 
برنامه یاد بعضی نفرات
 
نقد سایت «آل ابوات جزَ» درباره «تجدید خاطرات» که قرار است در تالار وحدت اجرای بشودجان کلمن | موسیقی ما