این آهنگساز در گفتگویی صریح از ابعاد زندگی و شخصیت خالق «ناصریا» سخن گفت