بر اساس تکنوازی‌هایی در دستگاه‌های شور، نوا و آوازهای دشتی و افشاری
با آثاری از زنده‌یاد پرویز مشکاتیان
جلد پنجم «شعر بی واژه» استاد پرویز مشکاتیان منتشر شد