برنامه یاد بعضی نفرات
 
بنیاد کودک
به آهنگسازی محمدرضا عزیزی
با اشعاری از هوشنگ ابتهاج و محمدرضا شفیعی کدکنی
اولین آلبوم شخصی خواننده «پالت» در مسیر انتشاررهی معیری | موسیقی ما