برنامه یاد بعضی نفرات
 
عنوان شده است که سرود بر طبل شادانه بکوب و قطعاتی از امیرتاجیک و محمد معتمدی به فیفا ارسال شده است
از فوتبال و جادویش که تنها جایی است که فقیر و غنی به یک چشم قضاوت می‌شوند
نظر وزیر ورزش درباره اجرای ارکسترهای ایرانی در روسیهجام جهانی | موسیقی ما