برنامه یاد بعضی نفرات
 
خواننده قطعات این سریال در گفتگو با «موسیقی ما» مطرح کردسریال حوالی پائیز | موسیقی ما