برنامه یاد بعضی نفرات
 
با انتشار قطعه‌ای از مظهر خالقی
​26 تیرماه سال‌روزِ درگذشتِ مجتبی میرزاده (استاد برجسته‌ی موسیقی) بود
با تصویب شورای شهر صورت می‌گیردمظهر خالقی | موسیقی ما