برنامه یاد بعضی نفرات
 
نگرانی آهنگ‌ساز برجسته از عدم هم‌کاری دولت در برگزاری جشنواره‌ی موسیقی جوان
آهنگ‌سازِ برجسته‌ی موسیقی ایران برای دومین بار در سال جاری ساکنِ شفاخانه شد
پس از جراحی در پی شکستگی لگن
در بحثی با عنوانِ «موسیقی غیر دراماتیک در فیلم کوتاه»آهنگ‌ساز | موسیقی ما