برنامه یاد بعضی نفرات
 
هشتاد و نهمین پروژه‌ی تار ایرانی در روستای آدران منتشر شد
هفتاد و هشتمین بخش از پروژه «تار ایرانی» در فیروزآباد اجرا شد
در ادامه‌ی پروژه‌ی «تار ایرانی»
در بیست و چهارمین برنامه‌ی «تار ایرانی»
با همراهی گروه دوتارنوازان و در بیست و یکمین گام «تار ایرانی»
در قالب پروژه‌ «تار ایرانی»
در سومین گام از پروژه‌ی تار ایرانیتار ایرانی | موسیقی ما