برنامه یاد بعضی نفرات
 
بنیاد کودک
دربرنامه‌ی نواهنگ و با داوری محمدرضا چراغعلی، امیر تاجیک و مهرداد هویدانواهنگ | موسیقی ما