برنامه یاد بعضی نفرات
 
بنیاد کودک
در نشست خبری مدیر سازمان هنری – رسانه‌ای اوج مطرح شداحسان محمدحسنی | موسیقی ما