برنامه یاد بعضی نفرات
 
با حضور هنرمندانی چون هوشنگ کامکار، داود گنجه‌ای، محمد سریر، داریوش پیرنیاکان و حسن ریاحی
با حضور حسن ریاحی، داود گنجه‌ای، کیاوش صاحب نسق، سیمون آیوازیانداود گنجه‌ای | موسیقی ما