برنامه یاد بعضی نفرات
 
در کتابی با عنوان «رقص کولی»سبکبال | موسیقی ما