برنامه یاد بعضی نفرات
 
با آثاری از مهرداد پاکباز، هوشیار خیام، آیدین صمیمی مفخم و ...
مهرداد پاکباز در شب چهارم هفته موسیقی تلفیقی روی صحنه رفت
مهرداد پاکباز عضو شورای سیاستگذاری هشتمین جشنواره موسیقی جوان:مهرداد پاکباز | موسیقی ما